Kerkenraad

 

In 2019 is gekozen voor een andere opzet van de kerkenraad. Reden is het feit dat de kerkenraad in het verleden toch wel veel met regeldingen bezig bleef en te weinig ruimte had om geestelijk leiding te geven aan de gemeente. “Trage vragen” kwamen te weinig aan bod, zoals de invulling van het jeugdwerk, stellen van doelen in de gemeenteopbouw en het handen en voeten geven aan de diakonaal missionaire opdracht. De nieuwe kerkenraad heeft om die reden wat meer afstand genomen en heeft de uitvoering van de taken gelegd in de handen van zes teams. Zie het organigram. 


De bestaande teams krijgen meer verantwoordelijkheid en regelmogelijkheden. Aan ieder team is een ouderling gekoppeld. De kerkenraad blijft onveranderd eindverantwoordelijk en bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Predikant: Ds. Gijs Bronsveld;
  • Voorzitter: Benno Kers, hij coördineert het geheel van activiteiten van de kerkenraad en onderhoudt de lijn met team beleid en beheer;
  • Ouderling pastoraat: vacature, hij/zij onderhoudt de lijn met het pastorale team, bestaande uit de pastorale bezoekers binnen het midden- en seniorenpastoraat;
  • Ouderling eredienst: Arjan Dunning, hij onderhoudt de lijn met team eredienst, die de invulling van de eredienst (muzikaal en overige) verzorgt;
  • Ouderling gemeenteopbouw: Jeroen Potgieter, hij onderhoudt de lijn met het team gemeenteopbouw; 
  • Ouderling jeugd: Nicole de Lange, zij onderhoudt de lijn met het team jeugd;
  • Diaken: Hilleke Douma, zij onderhoudt de lijn met het nieuw op te zetten team diaconaal-missionaire activiteiten;  
  • Scriba: Henk Koekkoek (geen ambtsdrager).

Het dagelijkse bestuur, het moderamen, van de gemeente wordt gevormd door:

  • Ds. Gijs Bronsveld, predikant; Benno Kers, voorzitter; Henk Koekkoek, scriba.